Name:  P03014013_1.jpg
Views: 45
Size:  51.3 KB

มีพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองอีสาน ที่อนุรักษ์สั่งสมผ้าโบราณสูงค่ามากมาย บ้านคำปุนจะเปิดโรงเรือนผลิตผ้าทอให้บุคคลภายนอกได้ชื่นชม ปีละครั้ง ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

บ้านคำปุน อ.วารินชำราบ ผู้ผลิตและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียง เปิดบ้านให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่บ้านคำปุน ได้สืบสานอนุรักษ์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ้าโบราณที่สูงค่า กรรมวิธีการผลิต ผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านคำปุนและงานศิลปด้านอื่น ๆ อีกมากมาย บ้านคำปุน อยู่ภายในบริเวณอาคารแบบไทยอีสาน เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่ สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ. 2537 และบุตรชาย คือ นาย มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2544 ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบ้านคำปุนยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว " บ้านคำปุน " อีกด้วย

ที่ตั้ง: 331 ถนนศรีสะเกษ วารินชำราบ, อุบลราชธานี
ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/Att...B8%B8%E0%B8%99