Thailand International Seed Trade 2019

สมาคมการค้าเมล็ดไทย , กรมวิชาการเกษตร , สำนักงานนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand International Seed Trade 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กทม. การจัดงานดังกล่าวมุ่งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ โดยรอบ รวมถึงการอารักขาพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของไทย โดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาสพบปะคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสู่สากล อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับพันธมิตรระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ให้ได้มีโอกาสพบปะกับ บริษัทเมล็ดพันธุ์ของคนไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่สุดในการเข้าร่วมนี้ ภายใต้บรรยากาศที่สร้างความสุขในการทำธุรกิจ อบอุ่น และเป็นกันเอง ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

วันที่ : 13 - 14 กันยายน 2562
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

Name:  22281.jpg
Views: 6
Size:  71.0 KB