ปปง. ชี้แจง ทำไมต้องแสดงบัตรประชาชน ทุกครั้งในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งฝากเงิน ถอนเงิน การลงทะเบียนบัตรเติมเงินรถไฟฟ้า การใช้งาน e-wallet ต่างๆ ล่าสุด พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เร่งกําชับ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน เคาน์เตอร์ชําระเงิน เทสโก โลตัส บิ๊กซี เซ็นทรัล ผู้ให้บริการ e-wallet และบัตรเงินต่างๆ รวมถึง ร้านค้าทอง ค้ารถ ค้าของเก่าและวัตถุโบราณ ในการเรียกบัตรแสดงตน จากประชาชนที่จะทําธุรกรรมกับลูกค้า เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น

Name:  Screenshot_1.jpg
Views: 69
Size:  45.5 KB

ทั้งนี้การแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆเช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า และเพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้าง การขโมยบัตรประชาชน การปลอมแปลง เอกสารสิทธิของบุคคลอื่น เนื่องจากพบว่ามีการแอบอ้างนําเอกสารสิทธิส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทําความผิด ในหลายๆ คดี

ทั้งนี้ การกําหนดให้ลูกค้าต้องแสดงตนในการทําธุรกรรมนั้น เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ฃก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ซึ่งกําหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ดังกล่าว ต้องขอข้อมูลและหลักฐานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคาร การเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) การซื้อหรือเติมเงินในบัตรเงิน เช่น บัตรโดยสารสาธารณะ บัตร gift card ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าว จะดําเนินการเฉพาะในการสมัครใช้บริการครั้งแรก แต่หากเป็นการซื้อขายสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการ เช่น การฝากเงิน โอนเงิน การชําระบิลค่าสินค้าและบริการต่างๆ จะต้องมี การขอข้อมูลลูกค้าทุกครั้ง เพื่อระบุตัวตนของลูกค้าให้ได้ว่าเป็นตัวตนจริงๆ ไม่ใช่การแอบอ้างบุคคลอื่นในการทํา ธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดของกลุ่มอาชญากรต่างๆ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกขโมยหรือแอบอ้าง ตัวตนเพื่อมาใช้ในการทําธุรกรรม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนได้

ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินและ ผู้ประกอบอาชีพไม่ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดจะมีโทษปรับครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามกฎหมายยังได้กําหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบ อาชีพต้องรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างมั่นคงปลอดภัย และจะนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก การปฏิบัติตามว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมิได้ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น

สํานักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือประชาชนให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทําธุรกรรม การเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างไปใช้ในการกระทําความผิด และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําความผิดให้ โทรสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

* นอกจากการแสดงตนครั้งแรกแล้ว อาจมีการขอให้แสดงตนใหม่เมื่อตรบรอบระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลลูกค้า

ที่มา: https://www.it24hrs.com/2019/malo-tr...ional-id-card/