Name:  gps-game.jpg
Views: 13
Size:  21.4 KB

เนื่องจากชาวญี่ปุ่นนิยมท่องอินเตอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้พวกเขาใช้งานระบบ GPS ได้อย่างคล่องแคล่วเช่นกัน จึงเป็นที่มาของเกมที่ต้องเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้ระบบ GPS เข้าช่วยจึงเป็นที่นิยม ดังเช่นเกมดังต่อไปนี้

เกม Colopula เกมนี้ผู้เล่นจะมีหน้าที่ในการพัฒนาเมืองในเกมแต่การที่จะได้มาซึ่งเงินในเกมหรือไอเทมในเกม ผู้เล่นต้องทำการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในโลกจริงโดยการใช้ระบบ GPS เป็นตัวช่วยในการระบุพิกัด ยิ่งผู้เล่นเดินทางไกลก็จะได้เงินในเกมมาก รวมถึงไอเท็มต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาเมืองก็ต้องไปหาจากเมืองจริงๆ เช่น ถ้าเราอยากได้เมล่อนจากเมืองยูบะริมาปลูกในสวนของเราในเกม เราก็ต้องเดินทางไปเมืองยูบะริจริงๆจึงจะซื้อไอเทมนี้ได้ อีกทั้งเมื่อซื้อไอเทมใช้ในเกมแล้วเรายังสามารถซื้อเป็นของฝากเพื่อนของเราในเกมได้เช่นกัน เมื่อมีผู้เล่นมากขึ้นส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช้กระแสดังกล่าวต่อยอดเพื่อเพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวหรือนักเล่นเกมใช้บริการสถานที่ของเขา เช่น บางร้านก็ผลิตสินค้าเพื่อล้อไอเท็มในเกมโดยนอกจากสามารถจับต้องและซื้อใช้ได้จริงแล้วผู้ซื้อสามารถนำเลข Serial ไปลงทะเบียนเพื่อรับเป็นไอเทมในเกมได้อีกต่อ

ที่มา: https://topspeedtraining.wordpress.c...8/11/gps-game/