ครม. เคาะ คนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มคนละ 1500 บาท ทำให้ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ได้รับเงินโอนรวมทั้งสิ้น 4,500 บาท ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564

Name:  Screenshot_1.jpg
Views: 144
Size:  47.2 KB

ครม. เคาะ คนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มคนละ 1500 บาท เริ่มโอน พฤศจิกายน 2564

โดยผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 จะได้รับโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง เพิ่มคนละ 1,500 บาท คาดว่า จะเริ่มโอนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม ยังคงใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฃขณะที่ในเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com พบว่า ยังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นจำนวน 200,530 สิทธิ ใครไม่ได้สมัครสามารถสมัครได้เลยก่อนสิทธิเต็ม ครบ 28 ล้านสิทธิ

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพิ่ม e-Voucher เป็น 10,000 บาท เริ่ม พฤศจิกายน 2564

  • นอกจากนี้ ครม. อนุมัติงบ 3,000 ล้านบาท สำหรับ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคำนวณการให้สิทธิสนับสนุน e-Voucher และเพิ่มวงเงินสนับสนุน e-Voucher จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาท เป็น 10,000 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ดังนี้

  • สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 คำนวณด้วยวิธีการเดิม
  • สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

  • สำหรับยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของ ยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน
  • สำหรับยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001– 80,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใ ช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
  • สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher เต็มจำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสิทธิ ได้รับ e-Voucher จำนวน 7,000 บาท เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับ e-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับสิทธิ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ที่มา: https://www.it24hrs.com/2021/halfhal...november-2021/